Tuesday, March 29, 2011

Подобни обяви

: Имотът е разположен на 12 км. от гр.Стара Загора, на продължението на бул.Никола Петков, който преминава в главен път Е773 София – Стара Загора - Нова Загора - Бургас, веднага след разклона за с.Калитиново, на площадката на бившия „Агробиохим". Представлява сравнително голяма обособена част от заводската площадка на "Агробиохим". От запад граничи с пътя за с.Калитиново и е на по-малко от 1 км. от ЖП линията София - Бургас. Към момента на този терен развиват дейност над 50 частни фирми, с над 2000 човека персонал. Очертава се постоянна тенденци я на застрояване на участъка от магазин „Метро" до „Агробиохим" и оформянето на нова индустриална зона на града. Имотът е подходящ е за производствени, административни, складови бази и/или сервизна дейност. Сградният фонд може да бъде саниран, ремонтиран и използван за организиране на производствени процеси, базиращи се на едрогабаритни съоръжения. Сградите са запазени и перспективни, особено след изпълнените до момента мероприятия по ремонтно възстановяване и преустройства - възстановена е ел.инсталацията. и е реконструирана покривната конструкция. Имотът има практически неограничен потенциал за преустройства и допълващо застрояване според нуждите. В зависимост от конкретната промишлена регулация, параметрите за застрояване биха били: - Процент на застрояване – 50 до 60%; - Кинт - 1,5; - Процент на озеленяване – 25 до 35%; - Кота корниз – по одобрен проект. Състои се от: 1. Терен (УПИ) с площ 20 461 кв.м. - равнен, очакълен и ограден с телена мрежа на метални колове. Охранява се със система за сигналноохранителна инсталация на „Технопол" ЕООД, гр.Стара Загора. Монтирани са действащи камери за видео наблюдение чрез интернет връзка. Площадката е с инженерна инфраструктура – собствен трафопост с високи мощности, ВиК и заустване в заводската канализационна мрежа, собствен водоизточник, комуникации – стационарни и мобилни оператори, възможност за газифициране. Мястото е много добре ситуирано, с лице на ос новна транспортна алея срещу главния портал. Съществуващи четири собствени изхода, към четирите пътни артерии. 2. Сграден фонд промишлено строителство – тежък тип, с обща ЗП 3885 кв.м. и РЗП 7544 кв.м. - Промишлена сграда със площ 113 кв.м. Конструкцията на сградата е масивна, с частични стоманобетонни елементи. - Промишлена сграда с площ 232 кв.м. Масивна, с носещи стени и стоманобетонни стени, на два етажа. - Основна производствена сграда с ЗП 2393 кв.м. и РЗП 4764 кв.м. Сградата е просторно масивно хале със стоманобетонен носещ скелет, бетонови колони през 6 м., фасадни стени от фугирана тухлена зидария и покривна конструкция от веринделови греди и П-образни панели с хидроизолация. Височина на халето в централна част е 18 м. Сградата има 2 етажа, като първият е на кота 0, с изградени 14 бр. бетонови фундамента, с площ на всеки от тях по 40 кв.м. и височина до тавана 4 м. Вторият етаж е с височина 14 м., с подкранов път, при широчина на халето - 18 м. Етажът е разширен, с масивна пристройка от север, която може да се използва за офиси и канцеларии. - Енергопроизводствени сгради - пристройки на производствената сграда от юг. Те представляват монолитна конструкция, с покривна бетонова плоча, покрита с ЛТ ламарина, метална дограма. В източния край на сградата е изпълнен собствен трафопост, с проектна мощност 1000 кVA. Височината е 6 м. за трансформаторното и 3 м. за останалата част. - Битова сграда с ЗП 517 кв.м. и РЗП 1545 кв.м. Сградата е триетажна, монолитен стоманобетонен скелет и фасадни стени от фугирана зидария. Разпределението на етажите – канцеларии, ел. работилници, битови помещения и лаборатории. Сградата е долепена от изток към промишленото хале, с топла връзка към първия и втория етаж. Данъчната оценка на имота от края на 2010 год е 3 400 000 лева.

Митко Чавдаров
Стара Загора
0885161088
icky.andreev

No comments:

Post a Comment