Friday, February 18, 2011

Подобни обяви

: „ГАМАХИМ" ЕООД, с ЕИК 115048856, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул." Нов живот 14 ", на основание Решение на Общото събрание с протокол № 1/15.02.2011г. обявява търг с тайно наддаване за "Продажба на обект - станция за зареждане на горива „Бензиностанция и газстанция", находящ се в гр. Пловдив, бул."Александър Стамболийски" №9 А, разположена върху имот №268, с площ 1196 кв.м., с временен статут". Търгът ще се проведе на 07.03.2011г. от 11:00 часа в сградата на бензиностанцията , находяща се в гр. Пловдив, бул."Александър Стамболийски" №9 А. Начална тръжна цена е в размер на 320 000 евро без включен ДДС (триста и двадесет хиляди евро). Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 6400 евро (шест хиляди и четеристотин евро ) , вносим в касата на „ГАМАХИМ" ЕООД, с ЕИК 115048856 , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул." Нов живот 14 ". Касата на дружеството се намира в гр. Пловдив, бул."Александър Стамболийски" №9 А. Цена на тръжната документация е в размер на 50 (петдесет) лв. без включен ДДС. Тръжната документация може да се закупува всеки работен ден от 9 до 16,30 часа в сградата находяща се в гр. Пловдив, бул."Александър Стамболийски" №9 А. Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 10,30 часа на 07.03.2011 г. Офертите се подават в сградата находяща се в гр. Пловдив, бул."Александър Стамболийски" №9 А. Лице за контакти Иван Янков Димитров – тел.: 0888 733 693

Ivan
Пловдив
0888733693

No comments:

Post a Comment