Sunday, November 7, 2010

Подобни обяви

: имот с номер 040008 в землището ма с. ГОЛЯМО БУКОВО с ЕКАТТЕ 15816, общ. СРЕДЕЦ. Имотът е собственост на 1 собственик Площ на имота! 1.000 дка. Начн на трайно ползване: Изоставена нива Категория на земята при неполивни условна: Пета Имотът се намира в местността \"ДО СЕЛО\" при граници и съседи: № 040009. Изоставена нива ма МИЛКА ПЕТРОВА ГОЧЕВА №040011. Изоставена нива насл. на НИКО КОСТОВ ГУТОВ № 040007. Изоставена нива насл. на ПЕЙО ДИМОВ БЕРБЕНЛИЕВ № 000452. Полски път на ОБЩИНА СРЕДЕЦ

гери
Средец
0887706170
geogeo4115

No comments:

Post a Comment