Friday, August 13, 2010

продава УПИ с проекти строително разрешение в Пловдив център

Незастроен урегулиран имот с готов проект и строително разрешение за построяване на многофункционална сграда. Основни характеристики: Площ на парцела: 3652 кв.м; ЗП: 1930 кв.м; РЗП: 26 835 кв. м, плътност: 53%; Кинт: 4,96 Описание на проекта: Проектът третира многофункционална сграда на 3, 4, 5, 14 и 15 етажа, разположена свободно стоящо в УПИ -обществено обслужване по плана на гр. Пловдив. Имотът, в който е ситуирана сградата, е ъглов, с лица към два важни за град Пловдив булеварда. Кръстовището се намира в непосредствена близост с река Марица. На него са разположени още - хипермаркет "Билла" и бензиностанция "Шел". Основният пешеходен подход към сградата е от североизток, където е кръстовището. От запад, през вътрешноквартална улица, е автомобилният подход към рампата, коят о води до подземен паркинг на две нива. Първите три надземни етажа на многофункционалната сграда са предвидени за голям универсален магазин за промишлени стоки. Той е развит около атрактивен атриум, в който са разположени ескалаторите. Стълбищни клетки с панорамни асансьори, обезпечаващи магазина, са развити по южната и западна фасади. Етажните височини на тези три етажа са по 4,30 м. Следващите четири етажа съдържат офиси и фитнес-център с басейн. В етажите до 15-ти са разположени жилища и � �телиета за индивидуална творческа дейност. Офисните и жилищни етажи са с височина 2,90 м. Южно от сградата е развита двупосочна открита рампа към сутеренните нива. Подземният паркинг, въпреки близостта с река Марица, е предвиден на два етажа и осигурява паркирането на 150 автомобила – по 75 на етаж. Така паркирането в сградата е обезпечено на 100%, като 60 бр. от паркоместата са предвидени за универсалния магазин /прибл.площ 6000 кв. м/; 45 бр. – за офисите и фитнеса и 45 бр. – за жилищата и ателиетата. В непосредствена близост до имота има възможност за наземно паркиране на още 20 автомобила. Височината на сградата варира от 13 до 48 метра/52,50 до билото на високото тяло/. Сервитутите до всички околни сгради и имоти са осигурени, без да се ползват намалени отстояния. Кръстовището, а и отдалечеността на сградите в контактната зона, осигуряват подходящо пространство за сграда с предложените обемни характеристики. Наличието на сравнително високи сгради наоколо обуславят изявена пространствена доминанта и нейното естествено място е кръстовището на двата булеварда. Обемно-пространствената композиция е активно ориентирана към кръстовището на двата булеварда. Пред сградата е проектирано малко площадно пространство с водно огледало. В имота е предвидено необходимото озеленяване. контакти 0878597079 0897823490

За контакти:
Ангелина Кирилова
Пловдив
032243527 032669888
bellevuebg@gmail.com
 

No comments:

Post a Comment